Salgs- og leveringsbetingelser

Marineservice AS sine tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet er skriftlig avtalt.
1. GENERELT

Marineservice AS sine tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet er skriftlig avtalt. Kjøpers egne generelle eller spesielle kjøpsbetingelser får ikke anvendelse med mindre Marineservice AS skriftlig har godkjent disse. Disse betingelsene erstatter alle tidligere publiserte salgs- og leveringsbetingelser.

2. TILBUD OG SALG

Tilbud gis med forbehold om at det ikke inntrer vesentlige endringer i våre kostpriser, valutakurser, toll- og avgiftssatser, fraktrater mv. i tiden frem til varen bestilles eller leveranse skjer. Dersom slike endringer finner sted frem til leveringstidspunktet, har Marineservice AS rett til å justere sine betingelser tilsvarende. Alle betingelsene i et tilbud er kalkulert på grunnlag av det volumet som tilbudet totalt gjelder, og det tas derfor forbehold om endringer av disse dersom redusering av bestillingens omfang skulle bli aktuell.

En ordrebekreftelse anses som vedtatt av kjøper så fremt umiddelbart fremsetter skriftlig innsigelse til post@marineserviceoslo.no.

Ved telefonbestilling er det kundens ansvar at de korrekte delenummere eller beskrivelse av produktet blir presentert. Avbestillinger kan kun skje skriftlig til post@marineserviceoslo.no dersom vår leverandør aksepterer avbestillinger. Hvis ikke må de bestilte deler kjøpes i sin helhet.

Brukt salg

Salg av utstyr som har vært brukt i utleie eller fast installasjon regnes som brukt utstyr. Demo utstyr har vært tatt ut av esken og fremvist for demo og er derfor kategorisert som brukt utstyr. Alt brukt utstyr er testet og kontrollert av våre serviceteknikere. Kjennskap til evt. feil/ mangler er spesifisert i servicerapport på hvert enkelt produkt.
Alle produkter kategorisert som brukt utstyr eller demo utstyr selges som fremvist. Marineservice AS fraskriver seg alt ansvar for feil/ mangler som dukker opp i etterkant av kjøpstidspunkt. Det er ingen garanti eller reklamasjonsrett på disse varene.

3. PRISER OG PRODUKTINFORMASJON

Alle oppgaver og data som finnes i produktinformasjonsmateriell, produktkataloger og prislister levert av Marineservice AS, kan bli endret/ justert uten særskilt skriftlig varsel. Alle priser er oppgitt inklusive MVA om ikke annet er særskilt anmerket. Det tas forbehold om trykkfeil samt pris og modellendring uten forvarsel.

Dersom kunden mener at fakturert pris avviker fra det opplyste i produktkatalog og/eller ved bestilling, må dette meldes til Marineservice AS innen 5-fem virkedager.

4. BETALINGSBETINGELSER
Forbrukere og enkeltmannsforetak:

Postoppkrav eller belastning av porto + andre frakt kostnader ved forsendelse av varer med Posten.
 Kontant betaling ved henting av varer hos Marineservice AS.

Bedrifter og forhandlere:

Kredittsalg kan innvilges etter kredittvurdering. Kredittvurdering gjøres og øvre kredittgrense bestemmes ut fra kredittrapport fra Lindorff Decision. Dersom kredittsalg ikke innvilges benyttes postoppkrav eller belastning av porto + andre frakt kostnader ved forsendelse av varer med Posten.

Ved kredittsalg skal betaling skje innen 14 dager fra fakturadato hvis annet ikke er avtalt. Overskrides betalingsfristen har Marineservice AS krav på lovens morarente av det til enhver tid utestående beløp. Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling før varen blir levert, hvis Marineservice AS forlanger dette. Betaler ikke kjøperen til avtalt tid, har Marineservice AS i tillegg rett til, etter å ha gitt kjøperen skriftlig meddelelse om dette, å innstille oppfyllelsen av sine avtaleforpliktelser inntil betaling skjer.

Dersom kjøperen ikke har betalt det forfalte beløp innen 30 dager etter forfall, er Marineservice AS berettiget til, gjennom skriftlig meddelelse til kjøperen, å heve avtalen og i tillegg til morarente kreve erstatning hos kjøperen for lidt tap. Slik erstatning må dog ikke overstige den avtalte kjøpesum (inkl mva).

Offentlig institusjoner, samt statsforetak:

Kredittsalg. Netto pr. 30 dager.

Følgende betalingskort kan benyttes ved kontant betaling:

5. LEVERINGSBETINGELSER
Levering

Er leveringsklausul avtalt, skal den fortolkes i henhold til de ved avtalens inngåelse gjeldende INCOTERMS2000. Er ingen leveringsklausul særskilt avtalt, skal levering skje FCA (Free Carrier) Caspar Stormsvei 8, N-0664 Oslo.

Leveringstid, forsinkelse

Leveringstiden på produkter som Marineservice AS er i stand til å levere uten opphold fra eget lager, er normalt omgående, dog med tillegg for den tid Marineservice AS rimeligvis måtte trenge for å oppfylle eventuelle særskilt avtalte transportforpliktelser mv. Marineservice AS forbeholder seg dog retten til å forlenge leveringstiden i rimelig utstrekning hvis leveransens omfang, andre leveranser eller lignende forhold vanskeliggjør omgående levering. Angitt leveringstid i tilbud, ordrebekreftelse eller avtale for produkter som ikke befinner seg på lager, er å anse som veiledende og vi tar ikke ansvar for følger av eventuelle forsinkelser. Forsinket levering alene gir ikke rett til annullering.

Marineservice AS bruker i dag Posten Norge og Bring som leverandør av fraktforsendelser. Ved forsendelse av varer til kjøper vil følgende kostnader påløpe (priser eksklusiv MVA):

Forbrukere og enkeltmannsforetak:

Servicepakke oppkrav:

Fraktomkostninger beregnes etter vekt og volum på forsendelse og tillegges gebyr for postoppkrav.

Bedrifter og forhandlere:

Bedriftspakke Dør – Dør:

Fraktomkostninger beregnes etter vekt og volum på forsendelse og tillegges evt. gebyr for postoppkrav.

Bedriftspakke Express (etter avtale):

Fraktomkostninger beregnes etter vekt og volum på forsendelse.

Offentlig institusjoner samt statsforetak:

Bedriftspakke Dør – Dør:

Fraktomkostninger beregnes etter vekt og volum på forsendelse.

Bedriftspakke Express (etter avtale):

Fraktomkostninger beregnes etter vekt og volum på forsendelse.

Satser for tilleggstjenester lever av Posten eller Bring:

Premie er 0,3 % av forsikringssum/vareverdi med minstepremie NOK 30.

Egenandel er NOK 250 pr erstatningstilfelle.

Maksimal forsikringssum er NOK 25.000.

Dersom du oppgir høyere vareverdi enn 25 000 vil du kun faktureres 0,3 % av NOK 25 000.

Eks: Varens verdi er 12 000 kr. Premie = 12 000 x 0,003 (0,3 %) = 36 kr (minstepremie 30 kr).

Forsikring vareverdi 0 – 10 000 x mva: kr. 30,- (Postens servicepakke, bedriftspakke og Bring stykkgods)

Forsikring vareverdi 10 000 – 25 000 x mva: 0,3 % av verdi (Postens servicepakke, bedriftspakke og Bring stykkgods)
Oppkravsgebyr kr. 34,- pr. ordre (gjelder postoppkrav) for Postens servicepakke
Oppkravsgebyr kr. 165,- pr. ordre (gjelder postoppkrav) for Postens bedriftspakke

6. ANGRERETT

Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Iht. angrerettloven har du noen plikter og oppgaver. Disse finner du i avsnittene nedenfor. Vi ønsker at transaksjonene rundt dette skal være så enkle som mulig for alle parter innenfor lovens bestemmelser.

Så sant innpakningen ikke tar skade eller blir forringet på noen måte (fremstår som ny), vil ikke åpning innebære avskåring i angreretten. Dersom varen er tatt i bruk, som din egen, kan ikke angreretten gjøres gjeldende.

Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet. (jf Angrerettloven § 6, punkt e)
Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt a)

Angreretten kan ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogram der forbrukeren har brutt forseglingen. (jf. Angrerettloven § 12 siste ledd)
Returkostnadene bæres av forbrukeren. (jf. Angrerettloven § 15 første ledd)

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med frakt kostnader tur/ retur og et gebyr pålydende kr 150,- inkl. mva. til Marineservice AS for behandling av saken.

Før ordren er pakket/ sendt

Ring til vår salgsavdeling på 22 25 60 70 eller send e-post til post@marineserviceoslo.no og be om at hele ordren slettes. Først når vår selger bekrefter at ordren er slettet, har du angret. For din egen del kan det være lurt å beholde kopi av e-post og informasjon om hvem du har pratet med i forbindelse med at du angret i minst 14 dager.

Etter at pakken er sendt eller hentet

Under er det noen eksempler på fremgangsmåter du kan benytte.

Hent pakken snarest mulig. Ring til vår salgsavdeling på 22 25 60 70 eller send e-post til post@marineserviceoslo.no. Du vil motta en e-post som bekrefter at kjøpet / varen er innenfor kriteriene for angrerett, skriv ut denne bekreftelsen og legg den i pakken som skal retuneres. Du betaler kun returporto og ditt tilgodehavende vil bli oversendt din konto et par dager etter at vi har mottatt og behandlet «angrepakken».

Ring til vår salgsavdeling på 22 25 60 70 eller send e-post til post@marineserviceoslo.no. Du vil motta en e-post som bekrefter at kjøpet/ varen er innenfor kriteriene for angrerett. Gå til postkontoret snarest mulig etter at du har mottatt utleveringsdokumentet, betal returporto, påse at postoperatøren fester/ vedlegger utfylte angrefristskjema på en forsvarlig måte og returnerer pakken til oss.

Disse punktene krever en aktiv handling fra deg (husk 14 dagers fristen nevnt i angrerettloven §11), på en slik måte at det ikke er noen tvil om at du benytter deg av din angrerett. Med andre ord slik at vi kan behandle saken på en rask og smertefri måte for alle parter iht. Angrerettloven. Det oppfordres til at «Angrepakken» sendes som pakkepost slik at du ved å sjekke Posten sine sider har full oversikt over hvor ditt produkt befinner seg i postens system frem til det ankommer oss.

7. UAVHENTEDE PAKKER

Ved returmottak av uavhentet pakke vil kundens konto bli sperret og forbli sperret inntil våre kostnader ved forsendelsen er dekket (Gjelder forbrukere og enkeltmannsforetak). Gebyr for uavhentet kolli blir fakturert kunde.
Slik beregner vi våre kostnader ved uavhentede pakker:
Administrative kostnader kr. 150,- inkl. mva.
Fraktkostnader tur/retur Postens satser

8. REKLAMASJON

For solgte produkter til privatpersoner gjelder forbrukerkjøpsloven. For solgte produkter til andre kunder gjelder kjøpsloven. Garanti mot fabrikasjonsfeil dekker deler og materiell samt arbeidstid utført på vår serviceavdeling i Oslo. Garantireparasjoner skal utføres av Marineservice AS og frakt for forsendelse av varen til oss dekkes av kjøper. Våre (Marineservice AS) og våre leverandørers forpliktelser bortfaller hvis det påviselig er gjort inngrep i varen, eller hvis kunden ikke punktlig erlegger betaling, eller hvis feilen skyldes ukyndig behandling. Kjøperen skal gi skriftlig melding (reklamasjon) til Marineservice AS om feil eller mangler ved de leverte varer uten ugrunnet opphold og senest innen 7 dager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget (gjelder også ved transportskader). Dersom kjøperen ikke skriftlig reklamerer over feil / mangler innen de nevnte frister, mister kjøperen retten til å fremsette ethvert krav basert på slike feil / mangler.

9. ANSVAR

Feil eller mangler som forelå på leveringstidspunktet og som kjøper reklamerer over i henhold til punkt 7 innen ett år etter levering, er Marineservice AS forpliktet til å avhjelpe. Marineservice AS avgjør om avhjelp skal skje i form av utbedring eller omlevering.

Dersom kjøperen har reklamert over feil / mangler og det viser seg ikke å foreligge noen feil / mangler som Marineservice AS svarer for, har Marineservice AS rett til kompensasjon fra kjøperen for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har påført Marineservice AS.

Marineservice AS har intet ansvar for feil eller mangler utover plikten til å avhjelpe i medhold av første avsnitt ovenfor. Marineservice AS er således under ingen omstendighet ansvarlig for tap som feil / mangler måtte forårsake, herunder driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.

10. RETUR

All retur skal avtales på forhånd. Retur skjer for kjøperens regning og risiko. Ubrukte varer i fullgod stand, i emballasje, vedlagt fakturakopi eller pakkseddel og merket med vår kontaktperson, godskrives til full pris hvis returen skyldes Marineservice AS. Hvis ønske om retur av varer skyldes forhold hos kjøper, skal returen på forhånd være skriftlig bekreftet av Marineservice AS. Ved spesialbestilte varer (varer som Marineservice AS ikke anser som lagervare) kan Marineservice AS kreve returgebyr på 20 % av varens pris (eksklusiv MVA). Marineservice AS er ikke forpliktet til å akseptere retur av varer.

11. ANNULLERING AV BESTILLING

Bestillinger kan ikke annulleres eller endres uten skriftlig samtykke fra oss.

12. LEVERINGSHINDRINGER, FORCE MAJEURE

Hvis det inntrer forhold utenfor Marineservice AS sin kontroll som hindrer eller i urimelig grad vanskeliggjør Marineservice AS sin oppfyllelse av avtalte forpliktelser, er Marineservice AS uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder f.eks. krig, mobilisering, rekvirering, beslagleggelse, endringer i valutamarkedet, eksport- eller importforbud, arbeidskonflikter, mangel på transportmidler, brann og fabrikkuhell samt mangler/feil ved leveranse fra underleverandør eller forsinkelser av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt.

Er leveringshindringen varig, kan hver av partene i slike tilfeller heve avtalen for så vidt gjelder den / de berørte leveranse(r). Er leveringshindringen av midlertidig varighet, kan leveringstiden kreves utsatt.

Så fremt en part ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må vedkommende uten ugrunnet opphold skriftlig underrette den annen part.

13. SALGSPANT

Vi forbeholder oss retten til salgspant i den leverte varen, inntil denne med evt. tillegg av renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Likeså forbeholdes retten til å kreve varen tilbakelevert ved betalingsmislighold. Jfr. pantelovens § 3-14 til 3-22.

14. TVISTESPØRSMÅL

Enhver tvist mellom kjøperen og Marineservice AS knyttet til innholdet i disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder avtaler inngått i tilknytning til dem, skal forsøkes løst ved forhandlinger. I den forbindelse er partene enige om i rimelig utstrekning å gjennomføre mekling i henhold til Den Norske Advokatforenings regler om advokatmekling. Meklingsmannen skal oppnevnes av partene i fellesskap, eller dersom disse ikke blir enige, av formann i Den Norske Advokatforening. Dersom slik mekling ikke fører frem, skal tvisten løses etter norsk rett ved ordinær domstolsbehandling med Oslo tingsrett som verneting.

Salgs- og leveringsbetingelser © 2018